Skutki braku regularnej kontroli na placach zabaw

Kontrola stanu technicznego urządzeń jest niezwykle ważna, ponieważ sprawne, kompletne urządzenia do zabawy pozwalają dziecku na bezpieczeństwo.

 

Ryzyko na placu zabaw jest integralną częścią zabawy, jednak, zgodnie z PN-EN 1176, ryzyko to musi być możliwe do przewidzenia przez dziecko. Celem placów zabaw jest więc dostarczenie możliwości zabawy o akceptowalnym ryzyku. Zabawa charakteryzująca się pewnym stopniem ryzyka jest pożądana, ponieważ daje dzieciom sposobność do rozpoznawania tego ryzyka i wyciągania wniosków w kontrolowanym otoczeniu. Plac zabaw jest więc miejscem zabawy kontrolowanej w stopniu zapewniającym dziecku bezpieczeństwo, ale również możliwość poznawania świata, nauki współpracy i współzawodnictwa oraz doświadczania bodźców wpływających na prawidłowy rozwój sensoryczny. 

Celem normy PN-EN 1176 nie jest więc wyeliminowanie ryzyka w ogóle, a sprawienie, że ryzyko to będzie akceptowalne i nie będzie skutkowało wypadkami, nieszczęśliwymi zdarzeniami lub znacznymi uszczerbkami na zdrowiu.

Kontrola stanu technicznego urządzeń jest niezwykle ważna, ponieważ sprawne, kompletne urządzenia do zabawy pozwalają dziecku na bezpieczeństwo i możliwość przewidzenia skutków. W sytuacji, gdy np. w drabince, po której wchodzi dziecko jeden ze szczebli jest ruchomy i dziecko stwierdzi ten fakt dopiero na niego wchodząc, oznacza to, że administrator nie wywiązał się ze swoich zobowiązań należycie.

 

Kontrola rutynowa (oględziny okresowe)

Celem kontroli jest ujawnienie oczywistych zagrożeń, które mogą być wynikiem normalnego użytkowania, wandalizmu lub warunków pogodowych. Kontrola rutynowa powinna mieć miejsce co 1-7 dni. Na placach zabaw intensywnie użytkowanych lub narażonych na wandalizm powinna odbywać się codziennie. Kontrola ta może być prowadzona przez osobę zajmującą się utrzymaniem porządku i czystości (nie są wymagane szczególne uprawnienia).

 

Kontrola funkcjonalna

Jest to rodzaj bardziej szczegółowej kontroli niż rutynowa. Jej celem jest sprawdzenie działania oraz stateczności urządzeń. Typowe kontrole funkcjonalne obejmują badanie zużycia i powinny odbywać się co 1-3 miesiące lub zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia. Podczas kontroli zaleca się na zwrócenie uwagi na funkcjonalność urządzenia, a także jego części (w tym nierozbieralne) i stateczność (szczególnie ważne przy urządzeniach, których stateczność zależy od jednego słupa).

Zaleca się następujący harmonogram wykonywania kontroli funkcjonalnej:

· po zimie – ma służyć sprawdzeniu stanu urządzeń przed sezonem. Zamiast tej kontroli można przeprowadzić kontrolę roczną - główną,

· kontrola letnia – chodzi o ocenę bezpieczeństwa przed okresem wakacyjnym, gdy użytkowanie może  być bardziej intensywne,

· kontrola powakacyjna – w celu zanotowania ewentualnych uszkodzeń lub usterek powstałych na skutek intensywnego użytkowania,

· kontrola jesienna - na zakończenie sezonu użytkowania placu zabaw.

 

Kontrola roczna

Kontrola roczna wykonywana jest w celu ustalenia ogólnego poziomu bezpieczeństwa urządzeń, fundamentów i nawierzchni placów zabaw. Zaleca się prowadzenie kontroli rocznej przed sezonem użytkowania, czyli po zimie. Może zastąpić jedną z kontroli funkcjonalnych.

Typowe kontrole obejmują skutki oddziaływania czynników atmosferycznych, gnicia, korozji i wszelkich zmian w zakresie bezpieczeństwa urządzenia.

Badaniu podlega stabilność urządzeń i kondycja części podziemnych (fundamentów), które mogą być odkopane, ich stabilność naruszona lub zniszczone. Analizuje się fundamenty urządzeń a także nawierzchnię na placu zabaw. Dokonać należy oceny wpływu na urządzenia wilgoci z wód podziemnych lub ze stagnującej czasowo na placu zabaw wody. Ocenić należy zastosowanie się do zaleceń poinspekcyjnych z prowadzonych wcześniej kontroli i bieżący standard utrzymania placu zabaw.

 

Obowiązki administratora placu zabaw

Obowiązkiem administratora w kontekście kontroli jest ustalenie harmonogramu kontroli każdego placu zabaw, który mu podlega i określenie, kto ma te kontrole wykonywać. Harmonogram ustala się na podstawie zaleceń producentów urządzeń, a także realnego ryzyka, czyli np. intensywności użytkowania danego placu zabaw lub jego narażenia na wandalizm.

Należy także założyć Księgę przeglądów i kontroli dla każdego placu zabaw. W księdze musi pojawić się harmonogram z określonymi datami kontroli.

Jako załącznik do księgi, administrator powinien posiadać instrukcje obsługi zawierające zalecenia względem kontroli i konserwacji dla każdego urządzenia, które stanowi wyposażenie danego placu zabaw.

Niestety, w wielu miejscach administratorzy nadal nie posiadają ksiąg przeglądów i kontroli oraz te kontrole nie są regularnie wykonywane.

Brak wykonywania regularnych kontroli przyczynia się do pogarszającego się stanu technicznego, a co za tym idzie obniżenia poziomu bezpieczeństwa użytkowników. W sytuacji wypadku na placu zabaw, brak dbałości administratora o stan obiektu może stanowić bezpośrednią tego przyczynę!

 

Zachęcamy do skorzystania z bezpłatnego, przygotowanego przez nas wzoru. Wzór zostanie wysłany po wysłaniu zapytania na adres e-mail menadżerów sprzedaży:

Mariusz Sankowski
Menedżer
Sprzedaż – Produkty Medyczne
Urządzenia rehabilitacyjne, urządzenia integracyjne
Polska północna
M: +48 / 609 900 451
mariusz.sankowski@termagroup.pl
 

Anna Michułka
Menedżer
Sprzedaż – Produkty Medyczne
Urządzenia integracyjne
Polska południowa i eksport
M: +48 / 607 467 981
anna.michulka@termagroup.pl