Usługa serwisu i przeglądu urządzeń

Oferujemy serwisy pogwarancyjne oraz przeglądy techniczne urządzeń w ramach kontroli rocznej.

Regularne serwisy oraz kontrola stanu technicznego urządzeń to gwarancja bezpieczeństwa użytkowników.

Zapraszamy do kontaktu oraz indywidualnej wyceny naszych usług!

 

Zaleca się prowadzenie książki przeglądów i kontroli urządzeń, zgodnie z PN-EN 1176.

Stosowane są następujące rodzaje kontroli, mające za zadanie wyeliminowanie potencjalnego ryzyka dla użytkowników oraz stwierdzenia konieczności serwisowania lub konserwacji:

1. Rutynowa kontrola przez oględziny. Powinna odbywać się co 1-7 dni. Jej celem jest identyfikacja zagrożeń mogących wyniknąć z normalnego użytkowania, aktów wandalizmu lub warunków pogodowych. Dokonując oględzin, szczególną uwagę należy zwrócić na czystość nawierzchni wokół urządzenia (szkło, kamienie, opakowania itp.).

 

2.  Kontrola funkcjonalna to kontrola bardziej szczegółowa od oględzin rutynowych, sprawdzająca szczegółowo działanie (funkcjonalność) i stabilność urządzenia, głównie pod kątem jego zużycia. Zaleca się przeprowadzanie kontroli funkcjonalnej co 3 miesiące.

Sprawdzić należy również stan wykończenia wygładzonych powierzchni, ew. wystające, ostre elementy, krawędzie, wystające śruby. Ocenie podlega również stopień wytrzymałości całości konstrukcji oraz niedostępność krawędzi lub powierzchni fundamentów dla użytkownika.

 

3. Kontrola coroczna główna, wykonywana w celu ustalenia ogólnego stanu urządzeń w odniesieniu do poziomu bezpieczeństwa. Zaleca się zwrócenie szczególnej uwagi na części fabrycznie zamknięte (nierozbieralne). Kontrola coroczna może wymagać demontażu urządzenia i przekazania do serwisowania do Producenta.