Dofinansowanie budowy i doposażenia placu zabaw

 

Gdzie szukać możliwości dofinansowania budowy lub doposażenia placu zabaw i jak wybrać odpowiedni program? Podpowiadamy, jak podejść do tematu wsparcia budowy lub doposażenia placu zabaw w urządzenia przeznaczone dla użytkowników zarówno pełnosprawnych, jak i z niepełnosprawnością.

 

Konwencja ONZ, której ratyfikacja nastąpiła 6 września 2012 r., poprzez złożenie podpisu Prezydenta RP, zawiera przepisy zakazujące dyskryminowania niepełnosprawnych, a także nakazujące tworzenie warunków do korzystania przez nich z praw na równi z innymi osobami oraz wprowadzenie rozwiązań specjalnie do nich adresowanych.

Dokument podkreśla znaczenie, jakie mają dla niepełnosprawnych samodzielność i niezależność. Zwraca uwagę na potrzebę ich udziału w procesach decyzyjnych, a także znaczenie dostępności np. do opieki zdrowotnej, edukacji, informacji, kultury i rekreacji.

Wiele placów zabaw w Polsce nie posiada wyposażenia oraz infrastruktury dostosowanej do korzystania przez osoby z niepełnosprawnościami na równi z osobami pełnosprawnymi. Gdzie szukać funduszy na ten stosunkowo kosztowny proces?

 

Fundusze UE

Poszukiwanie aktualnych programów w ramach funduszy UE można rozpocząć od weryfikacji aktualnych konkursów poprzez wyszukiwarkę online : https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/wyszukiwarka/

O aktualnie prowadzonych projektach można dowiedzieć się również osobiście lub telefonicznie w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich. Aby sprawdzić, gdzie znajdują się takie punkty, można wejść na stronę: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/#/

 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – inicjatywa „LEADER”

Lokalne Grupy Działania (LGD) - www.ksow.pl

 

Program Dostępność Plus www.dostepnoscplus.gov.pl

Inkubator wielkich jutra - http://www.inkubatorwielkichjutra.pl

 

Fundusze dla NGO

Warto obserwować regularnie wyszukiwarkę funduszy dla organizacji pozarządowych:

https://fundusze.ngo.pl/aktualne

 

Fundusze regionalne

Cyklicznie uruchamiane ze środków lokalnych programy grantów są świetnym sposobem na znalezienie środków szczególnie na inicjatywy społeczne. Zazwyczaj wnioskodawcą mogą  być organizacje NGO, czyli fundacje i stowarzyszenia.

Przykłady programów uruchomionych przez wybrane miasta:

WARSZAWA

http://www.ngo.um.warszawa.pl/maledotacje

GDAŃSK

https://www.gdansk.pl/urzad-miejski/male-granty-2020-nabor-ofert-w-trybie-19a,a,164695

ŁÓDŹ

https://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/lodzianie-decyduja/ngo/male-granty-tryb-pozakonkursowy/

 

PFRON

PFRON jest partnerem w budowaniu i wdrażaniu działań wynikających z programu rządowego Dostępność Plus na lata 2018-2025. Realizacja działań odbywa się poprzez projekty finansowane ze środków UE na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz programy PFRON, m.in. poprzez „Program wyrównywania różnic między regionami III”.
Program przewiduje we wspólnym mechanizmie z instrumentem pożyczkowym Banku Gospodarstwa Krajowego likwidację barier architektonicznych np. w częściach wspólnych, wielorodzinnych budynków mieszkaniowych.
PFRON, dofinansowuje także likwidację barier architektonicznych i technicznych w miejscu zamieszkania osób z niepełnosprawnościami.

Likwidowanie barier architektonicznych w obiektach służących rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób z niepełnosprawnościami, dokonuje się również dzięki przekazywaniu środków z PFRON do samorządów wojewódzkich, z przeznaczeniem na prace budowlane w obiektach, które służą rehabilitacji, a które nie są w pełni dostępne.
Ponadto, corocznie Fundusz ogłasza konkursy dotyczące realizacji zadań zlecanych na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji, w ramach których organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów realizowanych na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Konkurs umożliwia m.in. zgłaszanie projektów dotyczących świadczenia usług asystencji osobistej, sportu i rekreacji.

Realizowany jest również, pilotażowy program PFRON pn. „Dostępność ponad barierami” - mający na celu finansowanie ze środków Funduszu, grantów na wsparcie lokalnych inicjatyw, służących poprawie poziomu dostępności bazy turystyczno-rekreacyjnej, a także dostępności produktów i usług.

W 2023 roku rusza także program Dostępna przestrzeń publiczna: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-...

Szczegółowe informacje dotyczące warunków, wysokości i odbiorców realizowanych programów, można znaleźć pod adresem: https://dostepnosc.pfron.org.pl/programy-pfron

 

Finansowanie społecznościowe

Crowdfunding to stosunkowo nowy, ale bardzo skuteczny sposób pozyskiwania środków na realizację inicjatyw ważnych społecznie, jakimi budowa i doposażanie placów zabaw w urządzenia przeznaczone dla osób pełnosprawnych i z niepełnosprawnością niewątpliwie są. Warto sprawdzić zasady działania poniższych portali, opisać inicjatywę i przejść do  jak najszerszej jej promocji.

Małe gesty mają wielką moc, nawet przy niewielkich wpłatach efekt skali często przesądza o powodzeniu projektu i uzbieraniu pełnej kwoty na realizację pomysłu.

 

Polakpotrafi.pl

Zrzutka.pl

Wspieram.to

 

Budżety obywatelskie

Budżet obywatelski, inaczej partycypacyjny to demokratyczny proces dyskusji i podejmowania decyzji, w którym mieszkańcy gminy lub miasta decydują o tym, w jaki sposób wydawać część środków z jej budżetu w ramach zgłoszonych wcześniej projektów przygotowanych przez obywateli.

Budżety obywatelskie są aktualnie cyklicznie, corocznie uruchamiane już w ponad 70-ciu miastach i gminach.

 

Wsparcie fundacji

Pomocy finansowej na budowę integracyjnych placów zabaw warto też szukać w dużych fundacjach korporacyjnych oraz tych, które podejmują działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

 

Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza

https://fundusze.ngo.pl/318963-wsparcie-fundacji-pgnig-im-ignacego-lukasiewicza.html

 

Fundacja Velux

https://www.velux.pl/o-grupie-velux/fundacje-velux

 

Fundacja Santander

https://fundacja.santander.pl/tu-mieszkam-tu-zmieniam/

 

Fundacja Orlen

https://fundacja.orlen.pl/pl/zlozwniosek/strony/default.aspx

 

Fundacja Tauron

https://fundacja.tauron.pl/jak-uzyskac-pomoc

 

 

Fundacja KGHM

http://fundacjakghm.pl/dla-instytucji

 

Fundacja Energa

Fundacja Energa dotychczas doposażyła 6 placów zabaw w huśtawkę integracyjną:

https://media.energa.pl/pr/378073/fundacja-energa-przybywa-z-pomoca

Huśtawka integracyjna ufundowana przez Fundację Energa na placu zabaw w Dzierżążnie

 

Fundacja Książąt Lubomirskich

http://fundacjaksiazatlubomirskich.pl/index.php/pl/dzialalnosc/edukacja/plac-zabaw

 

Fundacja Auchan

https://www.auchan.pl/pl/dla-klienta/Fundacja-Auchan

 

Fundacja PZU

https://fundacja.pzu.pl/konkursy-i-dotacje

 

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

„WzMOCnij swoje otoczenie”

http://www.wzmocnijotoczenie.pl/

 

Spartanie dzieciom

http://spartaniedzieciom.org/2018/10/04/wielkie-otwarcie/

http://spartaniedzieciom.org/2019/06/08/hustawka-dla-bialegostoku/

źródło: Spartanie dzieciom

 

Polityka horyzontalna UE

Szukając możliwości dofinansowania warto pamiętać, że większość wniosków zawiera punkt dotyczący zasady równości i zasady niedyskryminacji, w ramach którego należy opisać, w jaki sposób projekt będący przedmiotem wniosku ma się do tej zasady, czy wnioskodawcy uwzględnili dostępność wyniku projektu dla odbiorców o różnym poziomie sprawności.

Źródeł zasady równości i zasady niedyskryminacji w Unii Europejskiej należy poszukiwać we wspólnych tradycjach konstytucyjnych państw członkowskich , a także w uniwersalnych prawach człowieka – w szczególności w europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz w samym prawie UE.

Zasada równości szans i niedyskryminacji oznacza umożliwienie wszystkim osobom – bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę lub pochodzenie etniczne, wyznawaną religię lub światopogląd, orientację seksualną – sprawiedliwego, pełnego uczestnictwa we wszystkich dziedzinach życia na jednakowych zasadach.

W przypadku projektów realizowanych w polityce spójności, dostępność oznacza, że wszystkie ich produkty (na przykład strona lub aplikacja internetowa, materiały szkoleniowe, konferencja, wybudowane lub modernizowane obiekty, zakupione środki transportu) mogą być wykorzystywane (używane) przez osoby z niepełnosprawnościami.